ഓഗ്മെന്‍റഡ് റിയാലിറ്റി

ബ്ലോക്ക് ചെയിന്‍

ഗൂഗിള്‍ ജി-ബോര്‍ഡ്

മെഷീന്‍ ലേണിംഗ്